WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

WTZ Przekaż 1,5%

Pracownia Edukacyjno-Psychologiczna

Instruktor: Małgorzata Dębska

Pracownia edukacyjno-psychologiczna ma na celu zapewnienie Uczestnikom WTZ edukację, psychoedukację, poradnictwo i wsparcie psychologiczne. Instruktor organizuje zajęcia edukacyjne również dla pozostałych uczestników, będących na co dzień w innych pracowniach. W ramach swojej pracowni współpracuje z psychologiem.

Do zadań pracowni należy:

  • trening funkcji poznawczych realizowany w formie ćwiczeń usprawniających pamięć, spostrzeganie, uwagę, myślenie i funkcje wykonawcze,
  • trening kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych, m.in. nawiązywanie poprawnych relacji, współpraca, asertywność, a także strategie efektywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych,
  • zajęcia dotyczące emocji i motywacji,
  • doskonalenie umiejętności szkolnych z zakresu pisania, liczenia i czytania – uczestnicy mają możliwość przypomnieć sobie i wykorzystać wiedzę, którą nabyli w czasie nauki szkolnej,
  • różnorodne ćwiczenia z zakresu edukacji matematycznej, pisowni, analizy tekstu, a także wiedzy przyrodniczo-geograficznej,
  • ćwiczenia grafomotoryczne, zagadki słowno-literowe, łamigłówki oraz gry i zabawy edukacyjne,
  • poszerzanie i utrwalanie wiadomości ogólnych,
  • trening i rozwój podstawowych umiejętności w tym wyraźnej mowy, posługiwania się zegarkiem, poczucia czasu itp.

Okolicznościowo uczestnicy pracowni wspomagają inne pracownie w  wykonywaniu rękodzieła , doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie.

Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania higieny osobistej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia realizowane są na podstawie „Indywidualnego programu rehabilitacji” przygotowanego dla każdego uczestnika po uwzględnieniu indywidualnych umiejętności oraz możliwości. Instruktor pracowni współpracuje z pozostałymi instruktorami i utrzymuje stały kontakt z rodzicami/opiekunami uczestników WTZ.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
Skip to content