WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

WTZ Przekaż 1,5%

Regulamin

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2023 XXI Walnego Zgromadzenia
Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia z dnia 28 marca 2023 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w RAWIE MAZOWIECKIEJ

działającego przy
Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej
w Rawie Mazowieckiej

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§1
1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa organizację oraz zakres działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej działającego przy Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej.
2. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie Warsztat, należy przez to rozumieć Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.

§2
1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej powołaną Uchwałą Zarządu Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej nr 3/2006 z dnia 08.12.2006r.
2. Warsztat jest powołany do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2284).
3. Siedziba Warsztatu mieści się w Rawie Mazowieckiej ul. Murarska 1.
4. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo, 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku.
5. Warsztat jest czynny przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-15.00) z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie siedziby Warsztatu i poza nią.

ROZDZIAŁ II
Uczestnicy Warsztatu

§3
1. Warsztat przeznaczony jest dla 35 osób z możliwością zmiany tej liczby.
2. Uczestnikami Warsztatu są osoby, które ukończyły 18 lat, mają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.
3. Zasady przyjęcia uczestników do Warsztatu:
1) Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Kierownik Warsztatu,
2) Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, posiadanej dokumentacji medycznej oraz posiadanego ostatniego świadectwa szkolnego,
3) Kandydat zobowiązany jest do udzielenia personelowi warsztatu wszelkich informacji mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata,
4) Pierwszeństwo w przyjęciu do Warsztatu mają kandydaci rokujący szanse na uzyskanie jak największych efektów w prowadzonych działaniach rehabilitacyjnych i terapeutycznych, oraz kandydaci zamieszkujący na terenie Powiatu Rawskiego / na terenie gmin – samorządów będących członkiem Stowarzyszenia.
5) Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie dokonuje Rada Programowa Warsztatu,
6) Informacja o decyzji Rady Programowej w sprawie prośby o przyjęciu do Warsztatu jest przekazywana kandydatowi w formie pisemnej.

§4
1. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników Warsztatu.
2. Zajęcia w Warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii opracowywanym dla każdego uczestnika Warsztatu przez Radę Programową Warsztatu. W trakcie realizacji tego programu może on być modyfikowany i zmieniany, jeśli wymaga tego aktualna sytuacja prowadzonego procesu rehabilitacyjnego.
3. Warsztat zapewnia warunki do pełnej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.
4. Zajęcia w Warsztacie odbywają się w pracowniach:
1) Gospodarstwa domowego
2) Multimedialno-komputerowej
3) Plastycznej
4) Rękodzieła artystycznego
5) Edukacyjno-psychologicznej
6) Życia codziennego, higieny i urody
7) Stolarskiej
8) Terapii indywidualnej
5. Opis poszczególnych pracowni stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

§ 5
W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy co najmniej półgodzinne, w tym jedna na spożycie posiłku. W przypadku gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestników może być stosowany indywidualny rytm zajęć z przerwą na wypoczynek.
§ 6
Nieobecność uczestnika na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez lekarza, rodzica lub opiekuna.
§ 7
Uczestnik, który opuści w ciągu roku kalendarzowego ponad 1 miesiąc zajęć bez usprawiedliwienia zostaje skreślony z listy uczestników Warsztatu.
§ 8
Prawa Uczestnika Warsztatu

Uczestnik Warsztatu ma prawo do:
1) Podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby i respektowania jej przez innych oraz ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji
2) Pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w Warsztacie
3) Udziału w ocenie jego indywidualnych efektów rehabilitacji i terapii
4) Pomocy kadry Warsztatu w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji terapii
5) Zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce techniczne ułatwiające wykonywanie czynności w Warsztacie (stanowiące wyposażenie Warsztatu)
6) Uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz innych formach zajęć dodatkowych
7) Uczestniczenia w wycieczkach i turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Warsztat
8) Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z udziałem w zajęciach terapeutycznych oraz w drodze do i z Warsztatu

§ 9
Obowiązki uczestnika Warsztatu

Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:
1) Aktywnie uczestniczyć w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii;
2) Stosować się do poleceń pracowników Warsztatu;
3) Dbać o menie Warsztatu i cudzą własność;
4) Przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku;
5) Przestrzegać zasad współżycia społecznego;
6) Przestrzegać obowiązujących w Warsztacie przepisów i ustaleń.

§ 10
Sankcje wobec uczestnika Warsztatu

Wobec uczestnika Warsztatu, który w sposób rażący i powtarzający się narusza dyscyplinę lub inne przepisy niniejszego Regulaminu mogą zostać zastosowane następujące sankcje:
1) Udzielenie upomnienia ustnego a następnie pisemnego przez Kierownika Warsztatu w obecności Opiekuna pracowni/instruktora zajęciowego;
2) Udzielenie na piśmie nagany przez Kierownika Warsztatu;
3) Czasowe zawieszenie w prawach uczestnika przez Kierownika Warsztatu;
4) Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników – decyzję o skreśleniu podejmuje Rada Programowa Warsztatu na wniosek Kierownika Warsztatu.

§ 11
Nagradzanie Uczestników Warsztatu

1. Uczestnikowi, który w sposób wzorowy i systematyczny przestrzega ustalonego porządku i dyscypliny w Warsztacie może zostać przyznana nagroda roczna w postaci dyplomu uznania lub w innej formie.
2. Nagroda przyznawana jest podczas uroczystości wigilijnej lub w innym dogodnym terminie.
3. Nagrodę przyznaje Kierownik Warsztatu na wniosek Opiekuna Pracowni/instruktora zajęciowego, zaopiniowany przez Radę Programową.

§ 12
Skreślenie z listy uczestników Warsztatu

Uczestnik może być skreślony z listy uczestników Warsztatu tylko na mocy decyzji Rady Programowej z powodu:
1) Przedłożenia przez uczestnika lub opiekuna prawnego pisemnej rezygnacji z korzystania z usług Warsztatu
2) Zastosowania przez Radę Programową sankcji określonych § 10 pkt 4
3) Pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika w okresie dłuższym niż trzy miesiące, które uniemożliwia udział w zajęciach prowadzonych przez Warsztat,
4) Zmiany miejsca zamieszkania, która uniemożliwia dojazd na zajęcia organizowane przez Warsztat

§ 13
Trening ekonomiczny

1. W ramach procesu terapeutycznego uczestników Warsztatu prowadzony jest trening ekonomiczny w zakresie określonym w indywidualnym programie rehabilitacji i terapii.
2. Trening ekonomiczny ma na celu wyposażenie uczestnika w wiedzę z zakresu gospodarowania pieniędzmi i planowania wydatków, dodatkowo może być stosowany w celu motywowania uczestnika oraz uznania jego wkładu pracy w działalność warsztatu.
3. Uczestnik warsztatu, który w ramach indywidualnego programu bierze udział w treningu ekonomicznym, może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4. Średnią miesięczną wysokość środków finansowych z treningu ekonomicznego oraz ich przeznaczenie dla każdego uczestnika w danym roku kalendarzowym ustala Rada Programowa Warsztatu.
5. Wysokość środków otrzymanych przez uczestnika uzależniona jest od:
1) Regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
2) Dbałości o mienie warsztatu
3) Współpracy i funkcjonowania w grupie
4) Wykonywania dodatkowych czynności na rzecz Warsztatu
6. Rada Programowa może zdecydować o podwyższeniu lub obniżeniu kwoty w zależności od zaangażowania uczestnika w zajęciach. Każda zmiana wysokości kwoty musi być uzasadniona przez opiekuna pracowni i uzgodniona z Radą Programową Warsztatu.
7. Środki finansowe z treningu ekonomicznego mogą być wydatkowane na zakup towarów i usług, biletów do kina, teatru, na koncert, wystawę, itp. i na inne ważne cele indywidualne wskazane przez uczestnika i uzgodnione z Opiekunem pracowni/terapeutą zajęciowym i kierownikiem Warsztatu oraz mogą stanowić formę oszczędzania na określony cel.
8. Wypłata środków finansowych i ich przekazanie na realizację treningu ekonomicznego w Warsztacie (do depozytu u Opiekuna pracowni lub Kierownika) zostaje udokumentowana w formie miesięcznych list potwierdzonych podpisami uczestników lub w ich imieniu rodziców bądź opiekunów prawnych.
9. Dla każdego uczestnika prowadzone jest indywidualne rozliczenie środków przeznaczonych na trening ekonomiczny, które prowadzą poszczególni opiekunowie pracowni/Instruktorzy zajęciowi.
10. Kwoty przechowywane w depozycie, mogą być pobierane przez uczestnika za pozwoleniem instruktora zajęciowego. Wydatkowane środki finansowe rozliczane są na podstawie paragonów lub faktur.

§ 14
Zasady dowozu uczestników do Warsztatu

1. Uczestnicy przyjeżdżają na zajęcia we własnym zakresie lub korzystając z samochodu, którym dysponuje Warsztat.
2. Uczestnicy mogą być dowożeni do Warsztatu tylko wówczas, kiedy istnieje techniczna i organizacyjna możliwość świadczenia tego typu usług.
3. Pierwszeństwo w transporcie samochodem Warsztatu mają uczestnicy z dysfunkcją kończyn dolnych i epilepsją. Uczestnicy z innymi dysfunkcjami dowożeni są do Warsztatu w sytuacjach wynikających z aktualnie złego stanu zdrowia lub wówczas, gdy zamieszkują na trasie przejazdu uczestników, którzy mają pierwszeństwo i w samochodzie są wolne miejsca.
4. Kwalifikacji uczestników transportu pokrywanego ze środków PEFRON dokonuje Kierownik Warsztatu.
5. Wynajętym środkiem transportu uczestnicy są dowożeni tylko w przypadku gdy placówka dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na pokrycie tych kosztów.
6. Publicznymi środkami transportu z pokryciem przez Warsztat kosztów biletów, jeśli samodzielny dojazd uczestnika do placówki wynika z indywidualnego programu rehabilitacji i terapii, po zawarciu stosownej umowy z przewoźnikiem lub bez zawarcia umowy, traktując, że bilet jest umową.
7. Uczestnicy mogą dojeżdżać do Warsztatu i wracać do domu samodzielnie na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna Warsztatu

§ 15
1. W warsztacie obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
2. Warsztatem kieruje Kierownik, który zarządza Warsztatem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej podlega służbowo Prezesowi Zarządu Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, współpracując z biurem Stowarzyszenia.
4. Strukturę Warsztatu tworzą jednoosobowe stanowiska pracy dostosowane do jego zadań i obowiązków, podległe bezpośrednio Kierownikowi Warsztatu.
5. Sprawozdanie ze swojej działalności Kierownik przedkłada Zarządowi co pół roku.
6. Pracownicy Warsztatu zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.
7. Dopuszczalne jest zlecanie wykonania określonych czynności w ramach umowy – zlecenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

ROZDZIAŁ IV
Ogólne obowiązki pracowników Warsztatu

§16
Kierownik Warsztatu

1. Kierownik Warsztatu zobowiązany jest do planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kontroli funkcjonalnej podległej mu jednostki.
2. Do obowiązków Kierownika Warsztatu należy w szczególności:
1) Kierowanie pracą Warsztatu;
2) Organizowanie pracy Warsztatu, zapewnianie ciągłości działania;
3) Zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom Warsztatu;
4) Nadzór nad organizowaniem stałego dowozu i odwozu uczestników na zajęcia;
5) Nadzór nad zaopatrzeniem dostaw materiałów do terapii oraz produktów do nauki w poszczególnych pracowniach;
6) Podejmowanie działań zmierzających do pełnej integracji osób niepełnosprawnych z pozostałą częścią społeczności;
7) Organizowanie wystaw prac wykonanych przez uczestników Warsztatu;
8) Sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Warsztatu;
9) Dopilnowanie terminów sprawozdań oraz sporządzania planów budżetowych Warsztatu;
10) Pilnowanie pracy, układanie harmonogramu pracy Warsztatu (planowanie urlopów, przerwy wakacyjnej);
11) Współpraca z instytucjami rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi w ramach organizowania pracy Warsztatu;
12) Zwiększenie efektywności działania Warsztatu;
13) Nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami;
14) Ocenianie pracowników;
15) Delegowanie pracowników;
16) Wprowadzenie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania oraz udzielanie im wyjaśnień dotyczących ich obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności;
17) Wnioskowanie do Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej o zatrudnianie pracowników i ich awanse;
18) Inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników;
19) Analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w Warsztacie;
20) Doskonalenie systemu zarządzania.

§ 17
Instruktor terapii zajęciowej

Instruktor terapii zajęciowej prowadzący grupę terapeutyczną ma obowiązek:
1) Przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników Warsztatu.
2) Przeprowadzać wywiady w środowisku rodzinnym uczestnika lub na terenie Warsztatu z opiekunami.
3) Współdziałać z Kierownikiem Warsztatu przy opracowywaniu projektów indywidualnych programów rehabilitacji i terapii.
4) Opracowywać harmonogramy pracy uczestników.
5) Sumiennie realizować indywidualne programy rehabilitacji i terapii.
6) Prowadzić rejestr zawierający informacje o współpracy z rodzicami/opiekunami z uwzględnieniem daty i czasu trwania kontaktów, formy kontaktu i oceny współpracy.
7) Przeprowadzać miesięczną Ocenę Zaangażowania Uczestnika w zajęciach.
8) Uczestniczyć w dokonywaniu okresowej oceny efektów rehabilitacji i terapii oraz rocznych i kompleksowych indywidualnych programów rehabilitacji i terapii w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatu.
9) Utrzymywać ścisły kontakt i współpracować z rodzicami/opiekunami Uczestników.

§ 18
Pracownicy Warsztatu

Do podstawowych obowiązków pracowników Warsztatu należy:
1) Sumienna i prawidłowa realizacji zadań określonych w indywidualnych zakresach obowiązków.
2) Przestrzeganie prawa, wewnętrznych aktów normatywnych, ustalonego w Warsztacie porządku oraz ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.
3) Rozpoznawanie potrzeb i aspiracji uczestników Warsztatu oraz osiągnięć techniki zmniejszających skutki ich niepełnosprawności.
4) Współdziałanie z Kierownikiem Warsztatu przy działaniach zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.
5) Dbanie o mienie Warsztatu.

ROZDZIAŁ V
Uprawnienia do podejmowania decyzji i podpisywania korespondencji

§ 19
Do uprawnień Kierownika Warsztatu należy:
1) Dobór kandydatów do pracy w Warsztacie, wnioskowanie o ich zatrudnienie i zwolnienie z pracy do Zarządu Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.
2) Wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników.
3) Decydowanie o:
a) Sposobie wykonywania zadań Warsztatu,
b) Organizacji pracy i jej podziale w podległej jednostce;
c) Planie finansowym Warsztatu na dany rok kalendarzowy i wydatkowaniu.
4) Podpisywanie korespondencji Warsztatu.
5) Udzielanie upoważnień do załatwiania określonych spraw podległym pracownikom.
6) Reprezentowanie Warsztatu na zewnątrz.
7) Kształtowanie image Warsztatu i propagowanie jego działań w mediach.

§ 20
Pozostali pracownicy Warsztatu:
1) Parafują opracowane przez siebie pisma i materiały.
2) Podejmują decyzje w zakresie wynikającym z indywidualnego zakresu czynności i upoważnienia udzielonego przez Kierownika Warsztatu.

§ 21
Pisma wysyłane na zewnątrz są sporządzane na Blankietach firmowych Warsztatu lub z pieczątką Warsztatu. Kopie tych pism pozostają w dokumentacji prowadzonych spraw.

§ 22
1. Kierownik Warsztatu może udzielać informacji związanych z zakresem jego działania.
2. Pozostali pracownicy mogą jedynie informować uczestników Warsztatu, ich rodziców i opiekunów o postępach w rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej w Warsztacie.

ROZDZIAŁ VI
Odpowiedzialność pracowników Warsztatu
§ 23
Kierownik Warsztatu ponosi odpowiedzialność za:
1) Działalność nadzorowanej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Realizację zadań Warsztatu oraz efektywność jego działania.
3) Efektywne wykorzystanie czasu pracy podległych pracowników oraz terminowe, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych.
4) Racjonalne wykorzystanie środków pracy.
5) Terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych i informacyjnych.

§ 24
Pozostali pracownicy ponoszą odpowiedzialność za:
1. Prawidłowe, rzetelne i terminowe realizacje powierzonych zadań.
2. Skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów bhp i p.-poż. oraz ustalonego w Warsztacie porządku.

ROZDZIAŁ VII
Rada Programowa Warsztatu

§ 25
1. W skład Rady Programowej obligatoryjnie wchodzą:
1) Kierownik Warsztatu jako Przewodniczący Rady
2) Terapeuci – instruktorzy terapii zajęciowej
3) Psycholog
4) Specjalista ds. rehabilitacji
2. W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć inni specjaliści według potrzeb oraz zaproszeni goście.
3. Do zadań Rady Programowej należą:
1) Opracowanie rocznego indywidualnego programu rehabilitacji i terapii dla każdego uczestnika Warsztatu i jego modyfikacja w miarę potrzeb oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację programu;
2) Nie rzadziej niż raz na rok dokonywanie okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii przy udziale uczestnika Warsztatu;
3) Co trzy lata dokonywanie kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii na podstawie oceny:
a) Stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego;
b) Umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie;
c) Stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej.
4) Ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych
5) Określenie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym oraz ich przeznaczeniem dla każdego uczestnika.
6) Podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatu.

ROZDZIAŁ VIII
Sprzedaż produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu
§ 26
Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu rehabilitacji i terapii przeznacza się w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

ROZDZIAŁ IX
Współpraca ze środowiskiem
§ 27
W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztat współpracuje z placówkami pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji, kultury, sportu oraz urzędami państwowymi i samorządowymi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój tej placówki.

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 28
Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 29
Niniejszy Regulamin Organizacyjny Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej wchodzi w życie z dniem …………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
Do Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.

W Warsztacie funkcjonuje siedem pracowni terapeutycznych w ramach których, Uczestnicy przechodzą rehabilitację i terapię na podstawie Indywidualnych Programów Rehabilitacji. W każdej pracowni jest opiekun pracowni – instruktor zajęciowy, który ma pod swoją opieką nie więcej niż pięciu uczestników.
1. Pracownia Edukacyjno-Psychologiczna
Pracownia edukacyjno-psychologiczna ma na celu zapewnienie Uczestnikom WTZ edukację, psychoedukację, poradnictwo i wsparcie psychologiczne. Instruktor organizuje zajęcia edukacyjne również dla pozostałych uczestników, będących na co dzień w innych pracowniach. W ramach swojej pracowni współpracuje z psychologiem.
Do zadań pracowni należy:
1) trening funkcji poznawczych realizowany w formie ćwiczeń usprawniających pamięć, spostrzeganie, uwagę, myślenie i funkcje wykonawcze,
2) trening kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych, m.in. nawiązywanie poprawnych relacji, współpraca, asertywność, a także strategie efektywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych,
3) zajęcia dotyczące emocji i motywacji,
4) doskonalenie umiejętności szkolnych z zakresu pisania, liczenia i czytania – uczestnicy mają możliwość przypomnieć sobie i wykorzystać wiedzę, którą nabyli w czasie nauki szkolnej,
5) różnorodne ćwiczenia z zakresu edukacji matematycznej, pisowni, analizy tekstu, a także wiedzy przyrodniczo-geograficznej,
6) ćwiczenia grafomotoryczne, zagadki słowno-literowe, łamigłówki oraz gry i zabawy edukacyjne,
7) poszerzanie i utrwalanie wiadomości ogólnych,
8) trening i rozwój podstawowych umiejętności w tym wyraźnej mowy, posługiwania się zegarkiem, poczucia czasu itp.
Okolicznościowo uczestnicy pracowni wspomagają inne pracownie w wykonywaniu rękodzieła, doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie.
2. Pracownia Komputerowo-Multimedialna
Pracownia komputerowo -multimedialna ma na celu zapoznanie Uczestników WTZ z ogromem możliwości edukacyjnych i poznawczych jakie daje komputer i środowisko wirtualne. Zajęcia w pracowni mają na celu rozwój umiejętności związanych z obsługą komputera oraz sprzętu komputerowego, jak również naukę korzystania z programów komputerowych oraz wyszukiwania niezbędnych informacji za pomocą internetu. Uczestnicy podczas zajęć uczą się wykorzystywać środowisko wirtualne do usprawniania życia codziennego i wykorzystywania go podczas przygotowania do zawodu.
Do zadań pracowni należy:
1) aktualizowanie informacji na stronie internetowej,
2) praca z programami edukacyjnymi – w zależności od poziomu rozwoju intelektualnego uczestnika -programy graficzne, poznawanie liter i cyfr, nauka pisania, liczenia itp., obróbka zdjęć
3) praca z programami użytkowymi,
4) sprawdzanie i wysyłanie poczty e-mailowej,
5) projektowanie materiałów reklamowych, ulotek, plakatów,
6) wykonywanie kartek okolicznościowych, dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
7) praca z aparatem fotograficznym, wykonywanie fotografii z życia codziennego WTZ oraz różnych uroczystości,
8) udział w konkursach fotograficznych,
9) nagrywanie krótkich form filmowych,
10) redagowanie i pisanie krótkich tekstów dotyczących życia Warsztatu,
11) umieszczanie różnych materiałów dotyczących WTZ na profilach społecznościowych,
12) przygotowywanie prezentacji dla innych pracowni,
13) dbanie o reklamę i marketing w środowisku wirtualnym produktów wytwarzanych przez Uczestników Warsztatu
Okolicznościowo uczestnicy pracowni wspomagają inne pracownie w wykonywaniu rękodzieła , doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie.

3. Pracownia życia codziennego, higieny i urody
Pracownia życia codziennego, higieny i urody ma na celu zapewnienie Uczestnikom WTZ przygotowanie do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego codziennego funkcjonowania.
Do zadań pracowni należy:
1) Kształtowanie umiejętności dbania o prawidłową higienę osobistą oraz wygląd zewnętrzny,
2) trening zaradności osobistej i funkcjonowanie w codziennym życiu,
3) rozwijanie umiejętności zachowania się w miejscach użyteczności publicznej,
4) treningi higieniczne, pielęgnacja swojego ciała, włosów, paznokci,
5) trening celowej aktywności: wizaż, kosmetyka, fryzjerstwo, stylistyka,
6) trening w stosowaniu odpowiednich środków czystości i kosmetyków,
7) trening w dbaniu o czystość ubrań, dobieranie stosownej odzieży do okoliczności, pory dnia i roku
8) trening samodzielnego prania, prasowania, składania ubrań
9) kształtowanie czynności samoobsługowych oraz modelowanie nawyków prozdrowotnych
10) kształtowanie poczucia estetyki
11) obsługa urządzeń znajdujących się w pracowni: suszarka, prostownica, żelazko itp.
12) przygotowywanie zajęć edukacyjnych, pogadanek, prezentacji z zakresu higieny i dbania o siebie dla innych Uczestników WTZ
13) przygotowywanie rękodzielniczych produktów użytkowych tj. mydła ekologiczne, kremy, peelingi, ekologiczne środki czystości itp.
14) tworzenie biżuterii i różnych ozdób
Okolicznościowo uczestnicy pracowni wspomagają inne pracownie w wykonywaniu rękodzieła, doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie.

4. Pracownia Stolarska z elementami majsterkowania
Pracownia stolarska ma na celu rozwój zdolności manualnych, orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania prostych czynności związanych z obróbką drewna.
Do zadań pracowni należy:
1) Poznawanie różnych metod obróbki drewna,
2) Wykonywanie różnego rodzaju przedmiotów użytkowych z drewna i płyty sklejkowej,
3) Wykańczanie przygotowanych produktów poprzez malowanie, lakierowanie, impregnowanie itp.,
4) nauka wykonywania określonych czynności np. wiercenie, struganie, szlifowanie itp.
5) nauka obsługi odpowiedniego doboru narzędzi i materiałów do wyznaczonej pracy,
6) nauka dbania o bezpieczeństwo w pracy, wyrobienie nawyku przewidywania niebezpieczeństwa jakie może zaistnieć podczas używania narzędzi, zwracanie uwagi by nie stwarzać zagrożenia zarówno dla siebie jak i innych osób,
7) przygotowywanie niezbędnych półproduktów dla pozostałych pracowni, zwłaszcza dla pracowni rękodzieła i pracowni plastycznej,
8) wykonywanie drobnych prac naprawczych w siedzibie Warsztatu,
9) nauka pozostawiania miejsca pracy i narzędzi w czystości
Uczestnicy pracowni wspomagają inne pracownie w wykonywaniu rękodzieła, doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie.
5. Pracownia Rękodzieła Artystycznego
W ramach pracowni rękodzieła artystycznego rozwijana jest sprawność manualna, poruszona zostaje kreatywność, wyobraźnia, wyzwalane są zainteresowania artystyczne. Pracownia ma na celu poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat różnych metod wykonywania prac rękodzielniczych. Pracownia ma charakter zmienny wynikający z kreatywności i pomysłowości instruktora i uczestników. Pracownia uwzględnia potrzeby i predyspozycje każdego z uczestników. Zadania dobierane są do indywidualnych potrzeb i zdolności uczestnika, tak by wywiązał się z powierzonego zadania.
Do zadań pracowni należy:
1) wykonywanie przedmiotów ozdobnych z zastosowaniem różnych metod artystycznych,
2) przygotowywanie wykonanych przedmiotów na aukcje, wystawy, kiermasze itp.,
3) dbanie o artystyczny wystrój Warsztatu,
4) kształtowanie poczucia estetyki u wszystkich uczestników Warsztatu,
5) nauka wykorzystywania różnych metod i form wykonywania prac artystycznych,
6) poszukiwanie i poznawanie nowych metod i technik, które można wykorzystać do przygotowywania prac,
7) współpraca z pozostałymi pracowniami i angażowanie uczestników z pozostałych pracowni do pomocy w przygotowywaniu okazjonalnych ozdób.
Okolicznościowo uczestnicy innych pracowni wspomagają pracownię w wykonywaniu rękodzieła, doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie.

6. Pracownia Plastyczna
W ramach pracowni plastycznej rozwijana jest nauka i wiedza z zakresu różnych technik plastycznych i technicznych. Wyrabiana jest sprawność manualna, poruszona zostaje kreatywność, wyobraźnia, wyzwalane są zainteresowania artystyczne. Pracownia ma na celu poszukiwanie i poszerzanie wiedzy na temat różnych metod wykonywania prac plastycznych i technicznych. Pracownia ma charakter zmienny wynikający z kreatywności i pomysłowości instruktora i uczestników. Pracownia uwzględnia potrzeby i predyspozycje każdego z uczestników. Zadania dobierane są do indywidualnych potrzeb i zdolności uczestnika, tak by wywiązał się z powierzonego zadania.
Do zadań pracowni należy:
1) wykonywanie przedmiotów ozdobnych z zastosowaniem różnych technik plastycznych,
2) wykonywanie prac ręcznych np. wyszywanie, szydełkowanie, plecenie itp.,
3) wykonywanie form przestrzennych np. masa solna, gips, drewno itp.,
4) przygotowywanie wykonanych przedmiotów na aukcje, wystawy, kiermasze itp.,
5) dbanie o artystyczny wystrój Warsztatu,
6) kształtowanie poczucia estetyki u wszystkich uczestników Warsztatu,
7) nauka wykorzystywania różnych metod i form wykonywania prac plastycznych i technicznych,
8) poszukiwanie i poznawanie nowych metod i technik, które można wykorzystać do przygotowywania prac,
9) współpraca z pozostałymi pracowniami i angażowanie uczestników z pozostałych pracowni do pomocy w przygotowywaniu okazjonalnych ozdób.
Okolicznościowo uczestnicy innych pracowni wspomagają pracownię w wykonywaniu prac, doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania.

7. Pracownia Gospodarstwa Domowego
Pracownia gospodarstwa domowego ma na celu naukę podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak: gotowanie, przygotowywanie różnych potraw, korzystanie z różnych przepisów kulinarnych, porcjowanie, wydawanie potraw. Uczestnicy pracowni uczą się wykonywania powtarzalnych czynności, które będzie można wykorzystać w pracy w gastronomii.
Do zadań pracowni należy:
1) przygotowywanie różnego rodzaju dań śniadaniowych, obiadowych, deserów oraz potraw na uroczystości WTZ,
2) posługiwanie się narzędziami i urządzeniami kuchennymi, obsługa sprzętu AGD,
3) poznawanie sklepów i robienie zakupów niezbędnych towarów do przygotowywania posiłków,
4) poznawanie wartości pieniądza poprzez poznawanie cen,
5) poznawanie terminów przydatności do spożycia,
6) poznawanie informacji o danym produkcie poprzez czytanie składów na opakowaniach,
7) nauka estetycznego nakrywania stołu, dobierania odpowiedniej zastawy stołowej,
8) nauka zasad zdrowego żywienia,
9) przygotowywanie pogadanek na tematy żywieniowe dla innych pracowni,
10) przygotowywanie degustacji potraw dla innych uczestników
11) nauka utrzymania czystości i higieny w kuchni oraz wykonywania wszelkich czynności porządkowych.
Okolicznościowo uczestnicy pracowni wspomagają inne pracownie w wykonywaniu rękodzieła, doskonaląc tym samym umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie.

8. Pracownia terapii indywidualnej
Pracownia, w której prowadzone są zajęcia indywidualne dla uczestnika, który wymaga terapii jeden na jeden: uczestnik -instruktor.

 

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
Skip to content